Geo–Metria

GEO-METRIA

Sześć prac powstałych od 2010 roku, jest próbą ustanowienia perspektywicznego porządku opartego na topografii.

Wykonane w 2009 r. fotografie lotnicze terenu, posłużyły jako materiał do próby, eksperymentu malarskiego, gdzie perspektywa nakazuje widzieć przedmioty i obiekty w układach topograficznych i kartograficznych. Interpretacja malarska takiego widzenia została dostosowana do strukturalnych wymagań obrazu malarskiego, a także do moich aktualnych oczekiwań i preferencji kolorystycznych. Dało to rezultat zbliżony czasem do zdjęć satelitarnych i stworzyło problemy unifikacji koloru i formy na rzecz podkreślenia perspektywy powietrznej.
Doświadczenie to – w tej chwili – jest w trakcie sprawdzania i nie stanowi zestawu ani cyklu. Daje jednak możliwości wprowadzania treści poza formalnych związanych z interpretacją znaczeniową, emocjonalną.

Rzeszów 2012

GEO-METRY

Six works that have been created since 2010 attempt at providing perspective arrangement using topography.

The aerial photographs of the land surface taken in 2009 were used as material for a painting experiment, in which perspective makes you see objects in terms of topographic and cartographic arrangements. This way of interpreting the image has been adapted to the structural requirements of a painting, as well as to my current expectations and preferences in terms of colours. As a result, the image resembles, at times, that from a satellite, making unification of colour and form, in order to emphasise aerial perspective, a problem. This experiment is – at the time being – put to the test and is not part of any collection or series. Still, it makes it possible to introduce extra-formal content related to denotation, emotional interpretation.

Rzeszow 2012