Architektura 1995-2006

flaga p

Obrazy architektoniczne w malarstwie Jarosława Sankowskiego stanowią etap, jednocześnie rezultat poszukiwań malarskich z ostatnich dwudziestu lat. Głównym motywem są tu elementy architektury, nawiązujące z jednej strony do klasyki, z drugiej są próbą kreowania „miejsca zabudowanego” w znaczeniu architektonicznym i czysto malarskim. Wyzwolenie architektury z funkcji wspomagającego tła i architektoniczna autonomia, jest jednym z moich podstawowych celów malarskich.
Fascynacja Jarosława Sankowskiego budynkami sięga dzieciństwa, gdzie ogromne wrażenie robiły na nim okazałe gmachy urzędów, kościołów, dworców kolejowych a także nastrój i charakter rodzinnego domu. Skłonności do budowania obrazu za pomocą brył, płaszczyzn, kierunków, oraz powierzchni, kierują zainteresowanie w stronę architektury, która staje się cechą formy malarskiej, wskazówką do porządkowania, a także tematem.

Ściany, detale architektoniczne i inne rekwizyty służą wydobyciu charakteru miejsca,
kolor, faktura, światło, skala służą emocji. Cały czas rozwijam paletę środków malarskich od delikatnych pociągnięć pędzla, śladów ołówka czy kredki po gęste płaszczyzny farby grubo nakładanej na siebie, bądź wcieranej w papier.
Staram się unikać dosłowności, czy ilustracyjności przedstawienia wpisując motyw w abstrakcyjny układ form oparty na symetrycznym dopełnianiu stron, lub na przeciwstawianiu segmentów obrazu, czy zestawianiu części obrazu na zasadzie montażu malarskiego.
Miejsce – architektoniczne środowisko, identyfikuje się i inspiruje autora poprzez swoją wyjątkowość, jedyność.
Celem starań malarskich Jarosława Sankowskiego jest wydobycie strukturalnych cech, lub pozorów trwałości na rzecz ukazania zależności między pustką a obecnością.

Bydgoszcz 2012

flaga b

 

Architectural images are simultaneously a phase and a result of my explorations as a painter from last twenty years. The main motif here are architectural elements that, on the one hand relate to classics, and on the other attempt to create a „built-up place” in terms of architecture and the painting itself.
My fascination with buildings goes back to my childhood, when I was greatly impressed by prominent edifices, such as office buildings, churches, railway stations, as well as the atmosphere of my family house. My predilection to create the picture using 3D geometric shapes, planes, directions and surfaces directs my interest towards architecture, which is indicative of the style of the painting, its arrangement and theme. The place – an architectural environment, which I identify with and which inspires me with its uniqueness, unity.
Analysing the function of architecture in history it is noticeable that in paintings it has, most often, been used as backdrop, adding intensity and splendour to the event being depicted. Numerous examples from the Renaissance and Baroque indicate that architecture was a link between the background in the image and that of the painting; let us refer to the relations in terms of space in the paintings of Piero della Francesca and Leon Battista Alberti’s architecture.
One of my main goals as a painter is liberating architecture from its function as a mere background and making it autonomous.
Walls, architectural details and other elements are used to expose the character of the place, while colour, texture, light and scale express emotion. I constantly develop my painting techniques – from gentle strokes of a brush, traces of a pencil or crayon to dense layers of paint put thickly one on the other or rubbed in the paper.
I try to avoid literal meaning or illustrative depictions by inscribing the motif into an abstractive arrangement of forms seen as symmetrically complementary sides or contrasted segments of the image, or juxtaposed image parts like in painting montage.
The goal of my endeavours as a painter is to expose structural features or appearances of durability in order to show the relation between emptiness and presence.

Bydgoszcz 2012