Album

ALBUM

Jest to cykl przedstawień architektonicznych, których podstawową inspiracją są graficzne opracowania na podstawie rycin projektowych z XVII, XVIII w.  Źródłowa grafika znajduje się w książce albumowej poświęconej takim – graficznym przedstawieniom zamków i pałaców francuskich.   Jednak, tematem prac nie jest obraz bardzo okazałych i atrakcyjnych budowli z czasów monarszej świetności Francji, lecz album   ( LES PLUS EXCELLENTS BASTIMENTS DE FRANCE, PAR J.A.DU CERCEAU, PARIS 1988 ). Album staje się terenem poznania i doświadczenia i jak każda ulubiona książka ( swego czasu „Gra w klasy” J. Coltazara ), czytana wielokrotnie, inspiruje, skłania do przekształcania i tworzenia własnej chronologii zdarzeń.  Cykl  składa się z kilkunastu prac powstających od 2003 roku.   Są to prace rysunkowe bazujące na „ skanach” i przedrukach grafiki książkowej. Ciężar zainteresowania dotyczy tu linii, rytmów, kierunków perspektywicznych, precyzyjnych detali architektonicznych.  Praca ołówkiem, kredką  jest uzupełnieniem, pogłębieniem grafiki, co sprawia że wizerunki o technicznym – projektowym rodowodzie, stają się terenem do plastycznych przekształceń. Malowane, fotografowane i wielokrotnie reprodukowane obrazy zabytkowych pałaców stają się osnową dla rysunkowych czasem malarskich działań, „interwencji i komentarzy plastycznych” .  Precyzja  i  klarowność rysunku, linia, rytm pionów i poziomów  prowokują do przekształceń, zaprzeczania zastanej logiki i tworzenia nowej, własnej harmonii.

Rzeszow 2012

ALBUM

It is a series of architectural depictions which were basically inspired by the graphics based on the design engravings from the seventeenth and eighteenth century.  These graphics are presented in an album devoted to such depictions of French castles and palaces. Yet, the theme of the paintings is not the pictures of prominent and attractive buildings from the glorious times of French monarchs but the album   ( LES PLUS EXCELLENTS BASTIMENTS DE FRANCE, PAR  J.A. DU CERCEAU,  PARIS 1988 ). The album becomes a territory of cognition and experience, and like every favourite book (one of mine was J. Cortazar’s „Hopscotch”) you read many times, it inspires, provokes modifying and creating the order of events on your own. The series consists of more than ten paintings that have been created since 2003. These are the drawings based on scanned images and reprints of book graphics. The centre of my interest here are the lines, rhythms, perspective directions, precise architectural details. The graphics is, so to speak, complemented, deepened with the pencil, crayon, which makes the technical or design-like depictions susceptible to artistic modifications. Painted, photographed and numerously reproduced pictures of old palaces become the warp of drawings or sometimes paintings – „artistic interventions and commentaries”.  Precise and clear drawing, line, the rhythm of verticals and horizontals provoke modifications, contradiction of present logics and creation of one’s own new harmony.

                                                                                                                                    Rzeszow 2012

Dodaj komentarz