Biografia

JAROSŁAW SANKOWSKI

flaga p

 P4307514a

Urodził się w 1962 roku w Bydgoszczy. Po pięcioletniej nauce w bydgoskim Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych, rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. W 1987 roku otrzymał Dyplom magisterski w pracowni prof. Jerzego Zabłockiego z zakresu malarstwa i grafiki.

W okresie po studiach zajmował się etatowo pracą plastyka instruktora w bydgoskim Pałacu Młodzieży . Prowadził tam zajęcia plastyczne i teatralne z dziećmi i młodzieżą.

Od roku 1992 zajmował się projektowaniem plastycznym i reklamą wizualną w ramach tzw samodzielnej działalności gospodarczej.

W roku 1994 podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy na stanowisku nauczyciel wychowania plastycznego.

W latach 1997-2004 byłem zatrudniony jako nauczyciel wychowania plastycznego w Szkole Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy, prowadził również zajęcia z przedmiotu: Sztuka w Państwowym Gimnazjum nr 26 w Bydgoszczy. W roku 1999 uzyskał mianowanie nauczycielskie.

W latach 1997 – 2003, prowadził warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Wydział Kultury i Nauki UM w Bydgoszczy.

W latach 2003 – 2004, we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 1 w Bydgoszczy, prowadził zajęcia plastyczno – terapeutyczne z grupą dzieci niepełnosprawnych. Obecnie współpracuje z Niepubliczną szkołą podstawową dla dzieci z wadami neurologicznymi, autyzmem i z. aspergera.

W roku 2004 zmienił miejsce zamieszkania i osiedlił się w Brzozowie na Podkarpaciu.

Od października 2006 do 2009, prowadził zajęcia dydaktyczne z malarstwa i rysunku na kierunku Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Od roku 2005 był zatrudniony jako nauczyciel w Zakładzie Rysunku, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, następnie od roku 2007 na etacie w zakładzie malarstwa tegoż uniwersytetu, obecnie na Wydziale Sztuki.

Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę projektową, projektowanie witrażu.

W 2007 uzyskał doktorat w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne na ASP we Wrocławiu. W 20114 uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie artystycznej – sztuki plastyczne w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne na ASP w Katowicach.

W malarstwie i w rysunku autor cykli o tematyce architektonicznej, gdzie impulsem są obserwacje prowadzone we wnętrzach i otwartej przestrzeni miejskiej, oraz analizowanie rycin i projektów architektonicznych o renesansowym i XVIII wiecznym rodowodzie. Także autor cyklu odnoszącego się do praw fizyki, które stają się terenem badania możliwości informacyjnych obrazu.
Autor 25 wystaw indywidualnych oraz uczestnik kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków.

Obrazy architektoniczne w malarstwie Jarosława Sankowskiego stanowią etap, jednocześnie rezultat poszukiwań malarskich z ostatnich dwudziestu lat. Głównym motywem są tu elementy architektury, nawiązujące z jednej strony do klasyki, z drugiej są próbą kreowania „miejsca zabudowanego” w znaczeniu architektonicznym i czysto malarskim. Wyzwolenie architektury z funkcji wspomagającego tła i architektoniczna autonomia, jest jednym z moich podstawowych celów malarskich.

Fascynacja Jarosława Sankowskiego budynkami sięga dzieciństwa, gdzie ogromne wrażenie robiły na nim okazałe gmachy urzędów, kościołów, dworców kolejowych a także nastrój i charakter rodzinnego domu. Skłonności do budowania obrazu za pomocą brył, płaszczyzn, kierunków, oraz powierzchni, kierują zainteresowanie w stronę architektury, która staje się cechą formy malarskiej, wskazówką do porządkowania, a także tematem.

Ściany, detale architektoniczne i inne rekwizyty służą wydobyciu charakteru miejsca, kolor, faktura, światło, skala służą emocji. Cały czas rozwijam paletę środków malarskich od delikatnych pociągnięć pędzla, śladów ołówka czy kredki po gęste płaszczyzny farby grubo nakładanej na siebie, bądź wcieranej w papier.  Staram się unikać dosłowności, czy ilustracyjności przedstawienia wpisując motyw w abstrakcyjny układ form oparty na symetrycznym dopełnianiu stron, lub na przeciwstawianiu segmentów obrazu, czy zestawianiu części obrazu na zasadzie montażu malarskiego.

Miejsce – architektoniczne środowisko, identyfikuje się i inspiruje autora poprzez swoją wyjątkowość, jedyność.

Celem starań malarskich Jarosława Sankowskiego jest wydobycie strukturalnych cech, lub pozorów trwałości na rzecz ukazania zależności między pustką a obecnością.

JAROSŁAW SANKOWSKI

BIOGRAPHY

flaga b

He was born in 1962 in Bydgoszcz. After a five-year study at the State High School of Visual Arts [Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych] in Bydgoszcz, he began studying at the State Higher School of Visual Arts [Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych] (currently Academy of Fine Arts) in Gdansk. In 1987 his was awarded a Master’s Degree diploma for painting and graphics in the Professor Jerzy Zablocki’s studio.

After the studies he worked as an art class instructor at the Youth Centre [Pałac Młodzieży] in Bydgoszcz. He was teaching  children and youth art and theatre classes.

Since 1992 he has been occupied with graphic design and visual advertising as part of his business activity.

In 1994 he started working as an art class teacher at the Primary School No 41 in Bydgoszcz.

Between 1997 and 2004 he was employed as an art class teacher at  the Primary School No 36 in Bydgoszcz; he also taught : Art at the State Middle School [Państwowe Gimnazjum] No 26 in Bydgoszcz. In 1999 he became a nominated teacher.

From 1997 to 2003 he ran art workshops for children and youth organised by the Culture and Science Department of the City Hall in Bydgoszcz.

In the period 2003 – 2004 in cooperation with the Psychological-Pedagogical No 1 in Bydgoszcz he ran art therapy classes for a group of disabled children. Currently, he works for the Non-public Primary School [Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z wadami neurologicznymi, Autyzmem i z. Aspergera] for children with neurological deficits, autism and Asperger syndrome.

In 2004 he relocated and settled down in Brzozowo in the Subcarpathian region.

From October 2006 until 2009 he taught painting and drawing classes as part of the Art Education programme at the Higher Vocational School [Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka] in Sanok.

From 2005 he worked as a teacher at the Faculty of Drawing at the Institute for Fine Arts, Department of Pedagogy and Arts [Zakład Rysunku, Instytutu Sztuk Pięknych, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny at the University of Rzeszow, and from 2007 was employed at the Faculty of Painting at this university; at present at the Faculty of Art.

He deals with painting, drawing, design graphics, stained glass design.

In 2007 was awarded his Ph.D. in Arts – Visual Arts in Art Disciplines – Fine Arts at the Academy of Fine Arts in Wroclaw. In 20114 he was awarded his Ph.D. in Arts – Visual Arts in Art Disciplines – Fine Arts at the Academy of Fine Arts in Katowice.

He is the author of a series of paintings and drawings concerned with architecture, inspired by his observations in the interiors and open municipal space, as well as his analyses of engravings and architectural designs from the Renaissance and the eighteenth century. He is also the author of a series of paintings referring to the laws of physics, which become the field of studying the image’s capability to convey information.